Projekt „Cyfrowe Podlaskie” – zaproszenie na bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych, skierowane do mieszkańców naszego regionu.

22 września 2021

Projekt „Cyfrowe Podlaskie” – zaproszenie na bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych, skierowane do mieszkańców naszego regionu.

W związku z realizacją prowadzonego, przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, projektu „Cyfrowe Podlaskie” w województwie podlaskim trwają bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych, skierowane do mieszkańców naszego regionu.

Realizacja szkoleń rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku, jednak z uwagi na ograniczenia epidemiczne, odbywały się one głównie w formie zdalnej. Obecnie, uruchomione zostały kursy stacjonarne, z których bardzo chętnie korzystają osoby starsze, niepotrafiące samodzielnie skorzystać z form internetowych.

Założeniem projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców regionu na temat wykorzystania technologii informatycznych w życiu codziennym i zawodowym, zaś dodatkowym pragnieniem organizatorów – integracja środowisk lokalnych, podczas wspólnego pozyskiwania wiedzy i podnoszenia kompetencji cyfrowych. Uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe oraz jest im zapewniony poczęstunek podczas przerw kawowych.

Każda osoba pełnoletnia zainteresowana udziałem w zajęciach może wybrać jeden z następujących kursów:

 1. e-Usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – omówienie zagadnień związanych z realizacją spraw urzędowych, sposobami pozyskiwania informacji z jednostek publicznych, sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu i konsekwencji nieprzestrzegania takich zasad. Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.
 2. Social media – możliwości wykorzystania portali społecznościowych w rozwijaniu własnych zainteresowań, prowadzenie profili osobistych jak i zawodowych, przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych. Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.
 3. Moje hobby i rozwój osobisty online – sposoby rozwijania własnych zainteresowań przy wykorzystaniu zasobów Internetu, prowadzenie profili społecznościowych dotyczących swojego hobby, możliwości współdzielenia swoich zainteresowań z innymi internautami na całym świecie. Sposoby załatwiania spraw codziennych przy wykorzystaniu zasobów Internetu. Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.
 4. Obsługa komputera i Internetu od podstaw – zapoznanie z obsługą komputera, wykorzystanie popularnych programów użytkowników, prowadzenie korespondencji elektronicznej, skuteczne wykorzystanie możliwości Internetu. Czas trwania szkolenia: 28 godzin lekcyjnych.

W związku z powyższym, jest możliwość organizacji bezpłatnego stacjonarnego szkolenia na terenie Gminy Augustów. Jedynym wymogiem jest zebranie przynajmniej jednej grupy 10-12 osób.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, jest duży nacisk, aby rozwijać różnego rodzaju e-usługi, np. od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie w ramach rządowego programu “Dobry Start” można składać tylko elektronicznie. Mamy dobrą okazję, żeby bezpłatnie pozyskać, albo pogłębić wiedzę z wykorzystania technologii cyfrowych i obsługi komputera. Szczególnie zachęcamy osoby starsze ze skorzystania z tej okazji.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w Urzędzie Gminy Augustów (pokój nr 4) lub pod numerem: 087 643 30 56 (wew. 44) do 30 września 2021 roku.

Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Augustów przeznaczonych do najmu na okres do 10 lat w drodze publicznego przetargu ustnego

21 września 2021

Wykaz lokali do najmu przedszkole Janówka 2021.doc

Termin i miejsce przetargu oraz  inne niezbędne informacje zostaną zawarte w ogłoszeniu o przetargu podanym do publicznej wiadomości, nie wcześniej niż po upływie 21 dni od daty wywieszenia wykazu.

Wynajmujący zastrzega sobie zmianę wysokości czynszu najmu w następnych latach w drodze aneksu do umów stosownie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i towarów ogłoszonych przez GUS.

Najemca  zobowiązuje się do opłacania obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem najmu, a w szczególności  podatku od nieruchomości oraz innych należności związanych z jego posiadaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie na XXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 28 września 2021r. (wtorek) o godzinie 9:00.

21 września 2021

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 21 września 2021 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że             w dniu 28 września 2021 r. /wtorek/ o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 10 sierpnia 2021 r. do 28 września 2021 roku.
 4. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 -2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla Gminy Augustów za lata 2018-2019.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Augustów na lata 2022 –2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029;

b) zmieniająca uchwałę nr XVII/128/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021;

c) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości;

d) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021,

e) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027;

f) w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady,wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

POŚ Augustów_06.09.2021

Prognoza-POŚ Augustów_06.09.2021

RaportPOŚ_gmAugustów_17.05.2021

Projekt Uchwały nr _2021 w sprawie diet radnych i sołtysów

Projekt Uchwały nr XXIV__2021 konsultacje społeczne Kolnica BSD dot. zmiany miejscowości II wer.

Projekt Uchwały Nr XXIV__2021 zmieniająca uchwałę preliminarz na rok 2021

Projekt uchwały Program Ochrony Środowiska 2022-2025

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

21 września 2021

                                                                                                                    Augustów, 20 września 2021 r.

Znak sprawy : PGK.6721.2.2021

 

                                                                          OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha – I, w gminie Augustów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) oraz w związku z art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Augustów uchwały Nr XXIII/239/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha – I, w gminie Augustów oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do tego planu.

W granicach opracowania planu znajdują się następujące działki o nr ew.: 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 48/2, 47/3, 47/4, 41, 40, 39, 38, część działki nr ew. 42/2 oraz fragmenty przyległych dróg położone we wsi Czarnucha, w gminie Augustów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16- 300 Augustów, w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego Ogłoszenia. Wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Augustów.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnoszącego wniosek, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Gminy, 16-300 Augustów, ul. Mazurska 1C, ustnej do protokołu lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Identyfikator e-puap: 2ddfna119d), w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina-augustow@gmina-augustow.eu.

Z zebranymi materiałami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Augustów przy ul. Mazurskiej 1C, pokój 30 16-300 Augustów, w godzinach 7.00 – 15.00.

Wójt Gminy Augustów”

Wójt Gminy Augustów wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/pł6/wii (zwanego dalej “rozporządzeniem 2016/679), informuje, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójta Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 87 6433056, e-maii: e.pszczola@gmina-augustow.eu.
 3. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji planistycznej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Urzędu Gminy Augustów
 8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
 9. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.

W związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

14 września 2021

Komisje Rady Gminy

Augustów                                                                                                             Augustów, dnia 13.09.2021 r.

 

                                                                     Zawiadomienie

                           o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

         

Informujemy, że w dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury  i  Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów.

 

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwe komisje projektów uchwał:

a) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Augustów na lata 2022 –2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla Gminy Augustów za lata 2018-2019;

b) zmieniająca uchwałę nr XVII/128/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021;

c) zmieniająca uchwałę Nr XII/99/08 Rady Gminy Augustów z dnia 13 sierpnia w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata, lub na czas nieoznaczony;

d) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości;

e) w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków:

a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorkach w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Gminy Augustów na 2021 r.;

b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów dla terenów w miejscowości Mazurki.

 1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

POŚ Augustów_06.09.2021

Prognoza-POŚ Augustów_06.09.2021.pdf

Projekt Uchwały nr _2021 w sprawie diet radnych i sołtysów.doc

Projekt Uchwały Nr XXIV__2021 zmieniająca uchwałę preliminarz na rok 2021.doc

Projekt Uchwały Nr XXIV__2021 zmieniająca uchwałę preliminarz na rok 2021.pdf

uchwała POS

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

9 września 2021

MINISTER INFRASTRUKTURY

                                                                                                   Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 r.

GM-DOK-3.7700.16.2021.LL

Id. k. 386684

 

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 624, z późn. zm.) Minister Infrastruktury zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. szczególne korzystanie z wód dla potrzeb żeglugi na Kanale Augustowskim;
 2. usługi wodne polegające na :
 3. piętrzeniu wód powierzchniowych za pomocą istniejących budowli hydrotechnicznych, celem umożliwienia prowadzenia żeglugi na Kanale Augustowskim;
 4. retencjonowaniu wód powierzchniowych w jeziorze Serwy i jeziorach na trasie Kanału Augustowskiego dla potrzeb jego zasilania i stworzenia optymalnych warunków dla żeglugi;

na terenie gmin Sztabin, Bargłów Kościelny, Płaska, Augustów, Miasto Augustów, w powiecie augustowskim, woj. podlaskim.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Departamencie Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 119, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Infrastruktury – na adres: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia…………………………………………………………..

 

Z up. Ministra

NACZELNIK WYDZIAŁU ORZECZNICTWA I

Departamentu Orzecznictwa i Kontroli

Gospodarowania Wodami

Sylwia Paciorek

 


 

    Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako: „rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt 2, na podstawie art. 389 lub 390 i art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi, w szczególności z zakresu rejestracji korespondencji, wydruku centralnego oraz usług pocztowych;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do załatwienia sprawy; brak danych osobowych niezbędnych do załatwienia sprawy będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, o których mowa w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164); po tym czasie – w przypadku uznania dokumentacji przez Archiwum Akt Nowych za materiał archiwalny – mogą zostać przekazane wraz z dokumentacją do właściwego archiwum państwowego;
 • dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: RODO@mi.qov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Obwieszczenie.pdf

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

9 września 2021

MINISTER INFRASTRUKTURY

                                                                                                                   Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 r.

GM-DOK-3.7700.16.2021.LL

Id. k. 386684

 

Informacja o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. szczególne korzystanie z wód dla potrzeb żeglugi na Kanale Augustowskim;
 2. usługi wodne polegające na :
 3. piętrzeniu wód powierzchniowych za pomocą istniejących budowli hydrotechnicznych, celem umożliwienia prowadzenia żeglugi na Kanale Augustowskim;
 4. retencjonowaniu wód powierzchniowych w jeziorze Serwy i jeziorach na trasie Kanału Augustowskiego dla potrzeb jego zasilania i stworzenia optymalnych warunków dla żeglugi;

na terenie gmin Sztabin, Bargłów Kościelny, Płaska, Augustów, Miasto Augustów, w powiecie augustowskim, woj. podlaskim.

 

Z up. Ministra

NACZELNIK WYDZIAŁU ORZECZNICTWA I

Departamentu Orzecznictwa i Kontroli

Gospodarowania Wodami

Sylwia Paciorek

Informacja o wszczęciu postępowania.pdf

REKRUTACJA DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ WŚRÓD UCZNIÓW

7 września 2021

1 września wszyscy uczniowie w Polsce wrócili do szkół po wakacyjnej przerwie. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen dyw. Józefa Leśniewskiego prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej (tsw). Oferta służby wojskowej skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 18. rok życia. Swój terytorialny plecak korzyści młodzież wzbogaci o kursy i szkolenia specjalistyczne, nowe przyjaźnie i znajomości, korzyści finansowe oraz możliwość udziału w elastycznym systemie szkoleń dołączając tym samym do swoich kolegów i koleżanek, którzy zasilają obecnie suwalski 12 batalion lekkiej piechoty. Zainteresowani służbą wojskową w Obronie Terytorialnej odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które jest przeznaczone dla osób bez przeszkolenia wojskowego oraz złożonej przysięgi wojskowej. Natomiast 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dedykowane jest żołnierzom rezerwy.

Oferta terytorialnej służby wojskowej skierowana jest do osób, którzy spełniają następujące warunki:

1.      Posiadają obywatelstwo polskie.
2.     Posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej.
3.     Są pełnoletni.
4.     Są niekarani za przestępstwo umyślne.

Procedura rekrutacyjna jest bardzo prosta i obejmuje:

 1. Rejestrację na Resortowym Portalu Wojska Polskiego zostanzolnierzem.pl.
 2. Złożenie wniosku o powołanie na szkolenie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach.
 3. Stawiennictwo w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach (siedziba WKU) oraz poddanie się badaniom lekarskim i psychologicznym (nie dotyczy żołnierzy rezerwy).
 4. Odbiór karty powołania na szkolenie.

Najbliższe terminy szkoleń dla ochotników do terytorialnej służby wojskowej przedstawiają się następująco:

 1. 15.10 – 30.10.2021 r. lub  26.11 – 11.12.2021 r. – 16 – dniowe szkolenie podstawowe – przeznaczone dla osób bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego.
 2. 23.10 – 30.10.2021 r. lub  04.12 – 11.12.2021 r– 8 – dniowe szkolenie wyrównawcze – dedykowane żołnierzom rezerwy.

Żołnierzowi w tsw, za każdy dzień ćwiczenia, przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 117,14 zł oraz 411 zł za gotowość do służby. Łącznie za odbycie dwóch dni ćwiczeń w miesiącu otrzymuje on kwotę 645,28 zł netto. Za 16-dniowe szkolenie podstawowe przysługuje około 2,5 tys. zł.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach (WCR) to stosunkowo nowe rozwiązanie, które znacząco skraca procedury związane z powołaniem ochotników do wojska. Do tej pory kandydaci do służby w Wojsku Polskim wnioski o powołanie składali osobiście, odwiedzając WKU oraz za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom otwarty został trzeci kanał komunikacyjny – Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl. Z kandydatami, którzy zarejestrują się na portalu, nawiązany zostanie kontakt telefoniczny. Rekruter WKU zaprosi ochotnika do Wojskowego Centrum Rekrutacji, które swoje prace prowadzi raz w miesiącu. Najbliższe kwalifikacje do służby wojskowej w ramach WCR w Suwałkach planowane są na 23-24 września 2021 r.

Informacje na temat procedur rekrutacji, terminów kolejnych szkoleń oraz szczegółów powołania do suwalskiego 12 batalionu lekkiej piechoty można uzyskać w WKU w Suwałkach, tel. 261347357 lub na stronie internetowej www.wkusuwalki.wp.mil.pl.

fot.: DWOT

Z wyrazami szacunku

por. Renata Andrzejewska

Nieetatowy Oficer Prasowy

WKU w Suwałkach

im.gen. dyw. Józefa Leśniewskiego

tel. 727041897

KOMUNIKAT

31 sierpnia 2021

                                                                                                                                 Augustów, dnia 30.08.2021

HK.903.119.2021

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje o poprawie jakości wody w wodociągu Grabowo zaopatrującego miejscowości Grabowo, Grabowo Kolonie, Biernatki, gmina Augustów w powiecie augustowskim.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych  zarządca  wodociągu w dniu 25.08.2021r. pobrał próbkę wody w punkcie zgodności na Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie. W zbadanej próbce wody nie  wykryto bakterii grupy coli w wodzie i woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

w Augustowie

Anna Kopańko

SYRENY ALARMOWE W 82 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ.

31 sierpnia 2021

Urząd Miejski w Augustowie informuje, iż w dniu 1 września 2021 r. o godz. 12.00 na terenie powiatu augustowskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu upamiętnienia 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

 

Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH w akcji jesiennej 2021 roku

31 sierpnia 2021

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną
wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką
przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

– w planowanym terminie:

od 17 do 20 września 2021 r.

 • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
 • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka – należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
 • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

Szanowni Państwo

31 sierpnia 2021

W związku z realizacją projektu pn. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe drogi ekspresowej S16 na odcinku: Raczki – Knyszyn na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku, jako Projektant zadania, firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. chcielibyśmy poprosić Państwa o udostępnienie przesłanych materiałów na akcję informacyjną poświęcone ww. inwestycji.

Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (dalej STEŚ) – podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego ramy nowego, drogowego zamierzenia inwestycyjnego. STEŚ jest wstępną dokumentacją koncepcyjną, określającą lokalizację przebiegu tras poszczególnych wariantów inwestycji z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Służy on wstępnej ocenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustaleniu jego efektywności i jest dokumentem poprzedzającym dalsze prace koncepcyjne nad konkretnym już wyłonionym po STEŚ wariantem przebiegu planowanej drogi ekspresowej S16.

W ramach realizacji ww. zadania, zostaliśmy zobligowani do zorganizowania i przeprowadzenia akcji informacyjnej dla aktualnego etapu, tj. STEŚ. Ma to na celu zebranie informacji i głosów przedstawicieli władz samorządowych, urzędów i instytucji oraz innych kluczowych interesariuszy projektu, przez których obszary administracyjne / pozostające w zarządzie, przebiegają projektowane warianty drogi S16.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące projektu będą dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej http://s16-elk-knyszyn.pl/.

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych nieposiadających dostępu do Internetu w załączeniu przekazujemy materiały w formie krótkiego opracowania i zwracamy się do Państwa z prośbą o ich udostępnienie. Ponadto podanie informacji do publicznej wiadomości o ich

dostępności, na przykład na stronie internetowej.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie przesłanych materiałów oraz sformułowanie:

 • wstępnej opinii na temat prezentowanych rozwiązań
 • przydatnych danych i informacji, np. w postaci planowanych przez Państwa zamierzeń inwestycyjnych lub organizacyjnych mogących mieć wpływ na projektowane przez nas przebiegi wariantów,
 • Informacji o ewentualnych ryzykach i potencjalnych punktach konfliktowych biorąc pod uwagę np. nastroje społeczne w odniesieniu do poszczególnych wariantów,
 • innych uwag i zapytań do naszych materiałów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu – dane znajdują się na końcu pisma. Prosimy również o przekazanie danych kontaktowych do przedstawiciela z Państwa strony.

Z poważaniem,

Schuassler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Rafał Bielicki

Kierownik Projektu

Szanowni Państwo

26 sierpnia 2021

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na XXVII Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym oraz VIII Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych, która odbędzie się w dniach 4-5 września 202lr. Informujemy, iż podczas wydarzenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi Covid-19 jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson. Szczepienia będą wykonywane w budynku Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w terminach:

Sobota 4 września w godzinach od 10.00 do 14.00 Niedziela 5 września w godzinach 9.00 do 15.00

Zapraszamy serdecznie.

komunikat szczepienia

plakat szczepienie