Fundusze promocji na portalu usług eRolnik.

13 maja 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych:
Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1), Propozycji zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7).

Warunkiem wypełnienia formularzy jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, Fundusz Promocji Roślin Oleistych mogą składać Deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1)

Organizacje branżowe i międzybranżowe, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, uprawnione do ubiegania się o środki finansowe funduszy,  mogą składać Propozycję zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7):

https://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wplaty-na-fundusze-promocji

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

12 maja 2021

Komisje Rady Gminy                                                        Augustów, dnia 11.05.2021 r.

Augustów

 

Zawiadomienie

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

           

                                                                      

Informuje się, że w dniu 18 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury  i  Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów.

 

 • Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

4. Omówienie sprawozdań:

a) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za rok 2020;

b) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020;

c) z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie za rok 2020;

d) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2020 rok.

e) z działalności Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów za 2020 rok.

f) z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

g) z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

h) z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Augustów.

6. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy (Zarządzenie Nr OR.0050.248.2021 Wójta Gminy Augustów z dnia 23 marca 2021 r.).

 

7. Odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

8. Analiza sprawozdania finansowego Gminy Augustów za 2020 rok (Zarządzenie Nr OR.0050.261.2021 Wójta Gminy Augustów z dnia 10 maja 2021 r.).

9. Wydanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

10. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwe komisje projektów uchwał:

a) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i sieci publicznych innych form  wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Augustów;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów;

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów, na rok szkolny 2021/2022;

e) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Augustów;

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Augustowskiego.

12. Omówienie inwestycji drogowych na terenie gminy w roku bieżącym.

13. Omówienie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

14. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dn. 18.05.2021- DOC

TRWA REKRUTACJA DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

10 maja 2021

Ważna informacja dla uczniów, osób pracujących, bezrobotnych, kobiet i mężczyzn – dla wszystkich. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen dyw. Józefa Leśniewskiego prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej (tsw). Zainteresowani służbą wojskową w Obronie Terytorialnej odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które jest przeznaczone dla osób bez przeszkolenia wojskowego oraz złożonej przysięgi wojskowej. Natomiast 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dedykowane jest żołnierzom rezerwy. Po jego ukończeniu żołnierze będą pełnili służbę rotacyjnie w 12. batalionie lekkiej piechoty w Suwałkach – 1 weekend w miesiącu.

Oferta terytorialnej służby wojskowej skierowana jest do osób, którzy spełniają następujące warunki:

1)     posiadają obywatelstwo polskie,
2)     posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
3)     są pełnoletni,
4)     są niekarani za przestępstwo umyślne.

 

Procedura rekrutacyjna jest bardzo prosta i obejmuje:

 

1)    rejestrację na Resortowym Portalu Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl,

2)    złożenie wniosku o powołanie na szkolenie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach,

3)    stawiennictwo w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach (siedziba WKU) oraz poddanie się badaniom lekarskim i psychologicznym (nie dotyczy żołnierzy rezerwy),

4)    odbiór karty powołania na szkolenie.

Najbliższy termin szkolenia dla ochotników do terytorialnej służby wojskowej przedstawia się następująco:

1)     26.06.2021 – 10.07.202116 – dniowe szkolenie podstawowe – przeznaczone dla osób bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego,
2)     03.07.2021 – 10.07.2021 – 8 – dniowe szkolenie wyrównawcze – dedykowane żołnierzom rezerwy.

Żołnierzowi w tsw, za każdy dzień ćwiczenia, przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 117,14 zł oraz 411 zł za gotowość do służby. Łącznie za odbycie dwóch dni ćwiczeń w miesiącu otrzymuje on kwotę 645,28 zł netto. Za 16-dniowe szkolenie podstawowe przysługuje około 2,5 tys. zł.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach (WCR) to stosunkowo nowe rozwiązanie, które znacząco skraca procedury związane z powołaniem ochotników do wojska. Do tej pory kandydaci do służby w Wojsku Polskim wnioski o powołanie składali osobiście, odwiedzając WKU oraz za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom otwarty został trzeci kanał komunikacyjny – Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl. Z kandydatami, którzy zarejestrują się na portalu, nawiązany zostanie kontakt telefoniczny. Rekruter WKU zaprosi ochotnika do Wojskowego Centrum Rekrutacji, które swoje prace prowadzi raz w miesiącu. Najbliższe kwalifikacje do służby wojskowej w ramach WCR w Suwałkach planowane są na 13-14 maja 2021 r.

Informacje na temat procedur rekrutacji, terminów kolejnych szkoleń oraz szczegółów powołania do suwalskiego 12 batalionu lekkiej piechoty można uzyskać w WKU w Suwałkach, tel. 261347357 lub na stronie internetowej www.wkusuwalki.wp.mil.pl.

fot.: DWOT

Z wyrazami szacunku

por. Renata Andrzejewska

Nieetatowy Oficer Prasowy

WKU w Suwałkach

im. gen. dyw. Józefa Leśniewskiego

tel. 727041897Baner Wojskowej Komisji Uzupełnień w Suwałkach " Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej Dołącz do najlepszych zostanzolnierzem.pl

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.260.2021

7 maja 2021

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.260.2021 WÓJTA GMINY AUGUSTÓW z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  ( Dz. U z 2020 r. poz. 910   z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 • 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie, Żarnowo Drugie 1, 16-300 Augustów, dla której organem prowadzącym jest Gmina Augustów.

 • 2. Tekst ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

– na stronie internetowej Gminy Augustów,

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów,

– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Augustów.

 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Augustów.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Augustów

    Zbigniew Buksiński

 

Cała treść zarządzenia: ZARZĄDZENIE Konkurs na dyrektora szkoły.docx

BADANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-K ONSULTACYJNYM BUDOWA OBWODNICY M. AUGUSTÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 16

4 maja 2021

Value Engineering Sp. z o.o. działając z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Białymstoku, zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w:
BADANIACH O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM
dotyczących opracowywanego obecnie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego
z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla zadania:
„Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”.
Celem niniejszego badania jest zaprezentowanie projektowanych wariantów obwodnicy
Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 oraz pozyskanie opinii lokalnej społeczności na temat
planowanej inwestycji, poprzez analizę ankiet wypełnionych przez osoby i podmioty
zainteresowane.
Materiały wraz z formularzem dostępne są w terminie od 6 do 20 maja 2021 r. na stronie
internetowej projektu pod adresem:
http://www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl
Zachęcamy do wypełnienia Formularza Opinii i zabranie głosu w dyskusji

Grafika Generaldej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostad- Wizualizacja drogi z napisem " BADANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-K ONSULTACYJNYM BUDOWA OBWODNICY M. AUGUSTÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 16. Value Engineering Sp. z o.o. działając z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w: BADANIACH O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM dotyczących opracowywanego obecnie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”. Celem niniejszego badania jest zaprezentowanie projektowanych wariantów obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 oraz pozyskanie opinii lokalnej społeczności na temat planowanej inwestycji, poprzez analizę ankiet wypełnionych przez osoby i podmioty zainteresowane. Materiały wraz z formularzem dostępne są w terminie od 6 do 20 maja 2021 r. na stronie internetowej projektu pod adresem: www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl Zachęcamy do wypełnienia Formularza Opinii i zabranie głosu w dyskusji

Krótkie, nieodpłatne szkolenie z e-usług publicznych i bezpieczeństwa w Internecie

23 kwietnia 2021

Jeśli interesuje Cię:

 • Jakie sprawy urzędowe obecnie można załatwić bezpiecznie, bez konieczności wychodzenia z domu?
 • Jak zapisać się do lekarza, bez wyczekiwania w długiej kolejce do rejestracji?
 • Jak znaleźć obowiązujące akty prawne i pozyskać informacje dotyczące prawa lokalnego?
 • W jaki sposób bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu, by nie zostać ofiarą przestępstw internetowych i chronić swoją prywatność?

zapisz się na szkolenie, które pomoże w odpowiedzi na powyższe pytania.

Aktualna sytuacja epidemiczna spowodowała znaczący wzrost zainteresowania e-usługami publicznymi. W związku z tym Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przygotował szkolenie “E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie”, którego tematyka obejmuje wskazane zagadnienia.

Ile kosztuje szkolenie i kto może w nim uczestniczyć?

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i realizowane jest w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie”. Uczestniczyć może w nim każdy pełnoletni mieszkaniec województwa podlaskiego.

Ile czasu trwa szkolenie “E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie”?

Całość trwa 8 godzin lekcyjnych i realizowane jest w dobie pandemii, w formie 2 zdalnych sesji, w terminach dogodnych dla uczestników: rano, po południu, ew. w weekendy.

Ile kosztuje szkolenie i kto może w nim uczestniczyć?

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i realizowane jest w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie”. Uczestniczyć może w nim każdy pełnoletni mieszkaniec województwa podlaskiego.

Zagadnienia – o czym dowiesz się na szkoleniu “E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie”?

 1. Jak znaleźć akty prawne i wzory dokumentów administracji publicznej?
 2. Gdzie szukać aktów prawa miejscowego i co to jest BIP?
 3. Gdzie szukać informacji o usługach administracji publicznej? Jakie portale umożliwiają świadczenie usług administracji publicznej drogą elektroniczną (na poziomie kraju, regionu i gminy)?
 4. Jakie sprawy w urzędach można zrealizować drogą elektroniczną?
 5. Jak wysłać pismo do urzędu?
 6. Jak podpisywać dokumenty? Podpisać dokument Worda, xls , czy skan? Jakie elementy powinno zawierać pismo podpisywane podpisem elektronicznym?
 7. Jak sprawdzić poprawność podpisu elektronicznego?
 8. Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny i kiedy jest niezbędny?
 9. Co to jest Profil Zaufany i jak go uzyskać?
 10. Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) i jak z niej korzystać? Jak i gdzie znaleźć adres ESP?
 11. Skąd wiadomo, czy i kiedy pismo zostało do urzędu dostarczone, co oznaczają tajemnicze skróty UPO, UPP, UPD?
 12. Czy i jak można śledzić przebieg sprawy?
 13. Jak zarejestrować się do lekarza przez Internet?
 14. Jakie są zasady bezpiecznego korzystania z Internetu (w komputerze, smartfonie)?
 15. Przypadki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i ich konsekwencje.
 16. Dlaczego i w jaki sposób chronić prywatność  w Internecie?
 17. Dlaczego i w jaki sposób unikać mowy nienawiści?

Zapraszamy do zapisów!

Zapisy na szkolenia prowadzone są poprzez stronę internetową https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Interesuje Cię inna tematyka?

Pozostałe szkolenia realizowane w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie” to:

 • Social Media
 • Hobby i rozwój osobisty online
 • Podstawy obsługi komputera i Internetu od postaw

Więcej informacji o projekcie i szkoleniach znajduje się na stronie https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Projekt „Cyfrowe Podlaskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt prowadzony jest przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zaś bezpośrednim realizatorem szkoleń jest firma Open Education Group sp. z o.o.

Wartość projektu wynosi 1 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to prawie 826,5 tys. zł.

Napis " E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w internecie" na białym tle. Obok kobieta kożystająca z komputeraGrafika Funduszy Ruropejskich, Flaga Rzeczypospolitej polskiej oraz grafika Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

16 kwietnia 2021

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wszyscy producenci rolni, w gospodarstwach których wystąpiły straty w uprawach ozimin
w wyniku ujemnych skutków przezimowania, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Augustów o oszacowanie szkód. Obowiązujące formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Augustów oraz na stronie internetowej. Wnioski można także pobrać ze strony internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

https://puw.bip.gov.pl/szacowanie-szkod-w-rolnictwie-wnioski/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

Na podstawie złożonych wniosków, Wójt Gminy Augustów wystąpi do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.

Wniosek o szacowanie szkód musi być wypełniony zgodnie z wnioskiem obszarowym na 2021 r.

Wnioski można składać w terminie do 23 kwietnia 2021 r.

Uprawy ozimin, na których wystąpiły straty, a które zostały już przyorane nie będą szacowane.

Szacuje się to co jest na polu!

 

ZAŁĄCZNIKI:

oswiadczenie_rolnika_dot._ aplikacji_publicznej

zalacznik_nr_1_wniosek_producenta_rolnego

 

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

15 kwietnia 2021

plakat: tekst "Uległeś wypadkowi przy pracy rolniczej? Zgłoś go do KRUS poprzez platformę ePUAP. Po zalogowaniu się do ePUAP: • wpisz w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej • wybierz sprawę • wypełnij formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej • wskaż w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane. Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem ePUAP, możesz również złożyć Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. Więcej informacji na www.krus.gov.p " na niebieskim tle

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP, powinien:

 1. wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,
 2. wybrać sprawę,
 3. wypełnić formularz „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”,
 4. wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem platformy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.

Przed zgłoszeniem wypadku prosimy zapoznać się z informacjami o tym jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu na stronie https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/zgloszenie-wypadku/.

Zachęcamy wszystkich rolników, szczególnie w czasie pandemii, do korzystania z tej formy zgłaszania  wypadku przy pracy rolniczej.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

14 kwietnia 2021

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku w imieniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia 2021 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie spis.gov.pl.

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową nr tel. 22 279 99 99  i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Gminy/Miasta lub Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Zorganizowane są w nich stanowiska spisowe. Można skorzystać również z pomocy pracowników tych instytucji przy wypełnianiu formularza spisowego.

Z respondentami, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się rachmistrz spisowy w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. W przypadku, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli, dane będą także zbierane przez rachmistrzów spisowych w drodze wywiadu bezpośredniego.

Pamiętajmy o tym, że dane zebrane w spisie będą mogły stanowić podstawę podejmowania decyzji gospodarczych i społecznych w kolejnych latach oraz przygotowywania planów rozwojowych naszego kraju, województw, jak i naszych małych ojczyzn, jakimi są gminy. Udział w spisie jest zatem nie tylko naszym obowiązkiem, ale także prawem. Rozwój kraju jest przecież ważny dla nas wszystkich.

Zwracamy się do Państwa z apelem o poświęcenie swego czasu i spisanie się przez Internet. Będzie to Państwa wkład w nasze wspólne dobro.

Webinarium Czyste Powietrze – Spotkanie skierowane do Sołtysów wsi położonych na terenie województwa podlaskiego.

12 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza na webinarium (spotkanie on-line) na temat rządowego Programu Czyste Powietrze,

dzięki któremu Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i termomodernizacji budynków.

Spotkanie jest skierowane do Sołtysów wsi położonych na terenie województwa podlaskiego.

Webinarium poprowadzą wykwalifikowani Doradcy energetyczni.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady Programu, proces składania wniosków. Przewidziany będzie także czas na zadawanie pytań.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc w  promocji i wdrażaniu Programu Czyste Powietrze.

Prosimy o przekazanie tego zaproszenia sołtysom działającym na obszarze podległej Państwu jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegóły szkolenia

Termin: 15 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-11.00 w formie zdalnej z użyciem platformy Microsoft Teams.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13 kwietnia 2021 roku na adres: doradztwo@wfosigw.bialystok.pl.

W treści należy podać: imię, nazwisko, nazwę wsi i gminy, w której znajduje się sołectwo oraz adres mailowy do korespondencji.

Dzień przed szkoleniem, na podany przez Państwa adres e-mail, zostanie wysłany link do szkolenia. Po zalogowaniu będzie możliwy udział on-line.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc (ze względu na ograniczenia techniczne platformy Microsoft Teams) jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Obwieszczenie

23 marca 2021

OSW.271.1.2021                                                           Augustów, dnia 23 marca 2021 r.

                                               

                                                              OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021, poz. 247), Wójt Gminy Augustów informuje, że przystąpił do realizacji opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z zebranymi materiałami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Augustów przy ul. Mazurskiej 1C, 16-300 Augustów, w godzinach 7.00 – 15.00.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina-augustow@gmina-augustow.eu, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Augustów.

 

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński