OGŁOSZENIE O PRZETARGU

14 stycznia 2022

                                                                                                             Augustów, dnia 2022.01.14

 Ogłoszenie o  II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na najem  lokalu użytkowego.

                                                                            OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.304.2021 Wójta Gminy Augustów z dnia 21 września  2021 r. Wójt Gminy Augustów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na   wynajem   lokalu użytkowego.

 1. Przedmiotem przetargu jest: lokal użytkowy   o pow. użytkowej  263,00 mkw. w budynku po byłej szkole podstawowej  na parterze budynku, położonego Janówka 44,  z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola.
 2. Termin Najmu: na okres 10 lat począwszy od daty zawarcia umowy najmu.
 3. Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za lokal – wynosi 500,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23 % .
 4. Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego   2022 o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu stosownie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i towarów i usług ogłoszonych przez GUS na koniec każdego roku, bez stosowania formy aneksu.
 1. Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności koszty: energii elektrycznej, wody, nieczystości płynnych, co, wywozu śmieci, oraz innych należności wynikających z najmu w/w lokalu.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 50, 00 zł, najpóźniej do dnia 21 lutego   2022 na konto Urzędu Gminy Augustów  PKO Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku, nr       74 1020 1332 0000 1502 1049 0235
 3. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy na konto uczestnika. Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ciągu 7 dni od daty przetargu.
 4. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w wysokości trzykrotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu
 5. Z wzorem umowy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C pok. nr 30, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów http://bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl/
 6. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C pok. nr 30 lub pod nr tel. 87 6433056 w 23
 7. Wójt Gminy Augustów może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

 

Umowa najmu Nr …………….

 

Zawarta w dniu …………. r. pomiędzy  Gminą Augustów reprezentowaną przez …………..- Wójta Gminy zwanym w dalszym ciągu „wynajmującym”, a ………………………………………….. zwanym w dalszym ciągu „najemcą”  została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

 

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem:

 1. lokalu użytkowego   o pow. użytkowej  263,00 mkw. w budynku po byłej szkole podstawowej  na parterze budynku, położonego Janówka 44,  z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola.

 

§ 2

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy opisaną nieruchomość o pow. łącznej  263,00 mkw.

 

§ 3

Najemca zobowiązuje się do właściwego i zgodnego z jego przeznaczeniem utrzymanie lokalu /prowadzenie niepublicznego przedszkola./

 

§ 4

 1. Umowa została zawarta na okres 10 lat począwszy od daty zawarcia umowy najmu z płatnością obowiązującą  od 01.04.2022r.
 2. W czasie trwania umowy, każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia.

 

§ 5

 

 1. Najemca płacić będzie wynajmującemu czynsz najmu w wysokości  ………. zł netto + obowiązującą stawkę podatku VAT ( w dniu podpisania umowy 23 %)   /słownie: …………… / + 23 % VAT       miesięcznie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie otrzymanej faktury
 2. W razie zwłoki w uiszczeniu należności, Wynajmującemu służy prawo naliczenia odsetek na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu stosownie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i towarów i usług ogłoszonych przez GUS na koniec każdego roku, bez stosowania formy aneksu.
 4. Najemcę obciążają inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności koszty: energii elektrycznej, wody,ścieków, centralnego ogrzewania , wywozu śmieci, oraz innych należności wynikających z najmu w/w lokalu.
 5. Dla zabezpieczenia ewentualnych kosztów napraw i przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego Najemca w chwili zawarcia umowy najmu zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości trzykrotności wylicytowanej miesięcznej stawki  czynszu  brutto, która ulega zwrotowi w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy, chyba, że zostanie zaliczona na poczet ewentualnych napraw.

 

§ 6

 

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z opłatą czynszu 3 miesięcy kolejno po sobie następujących lub dopuszcza się naruszenia innych postanowień umowy.
 2. W takim przypadku Najemca jest zobowiązany opuścić nieruchomość w terminie wskazanym przez Wynajmującego.

 

§ 7

 

 1. Najemca zobowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt bieżących remontów i konserwacji oraz ma prawo dokonywać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu lub z nim związane, które nie podlegają zwrotowi po rozwiązaniu umowy z winy najemcy.
 2. Wynajmujący poniesie nakłady poniesione na ulepszenie lokalu po uwzględnieniu amortyzacji po rozwiązaniu umowy z winy wynajmującego.
 3. Przystosowanie lokalu do własnych potrzeb ponosi najemca.

 

§ 8

Przekazanie przedmiotu najmu strony stwierdzą protokołem zdawczo – odbiorczym zawierającym określenie stanu technicznego nieruchomości.

Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi integralną część umowy.

 

§ 9

Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest:

 1. Protokolarnie zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym.
 2. Zapłacić odszkodowanie za brakujące przedmioty lub urządzenia, względnie uszkodzenia w substancji budynku z uwzględnieniem zmian wynikających z normalnej eksploatacji.

 

§ 10

 1. Każda zmiana postanowień umowy najmu wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.

 

 

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 12

 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Wynajmującego  i 1 egz. dla Najemcy.

 

 

 

 

 

………………………………………..                                            …………………………………………….

                                                                                

Wójt Gminy Augustów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Augustów.

11 stycznia 2022

                                                                                                                             Augustów, dnia 10.01.2022

 

                                                                                         OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Augustów na podstawie art.38 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 202 lr poz. 1899) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Augustów.

Nieruchomość zabudowana /po byłej szkole podstawowej/ działka nr geod. 66/4 o pow. 0,6263 ha, oznaczenie użytków – Br-RIVa, RJVa, RIVb, położona w miejscowości Jabłońskie, objęta księgą wieczystą nr SUlA/00002279/6.Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów dla przedmiotowej nieruchomości kierunki rozwoju stanowią OZZ (obszary rozwoju zabudowy zwartej).

Budynek o pow. zabudowy 387,4 m2, składa się z 2 kondygnacji nadziemnych częściowo podpiwniczony oraz 2 mieszkań o pow. użyt. 44,2 m2 każde. Budynek posiada ogrzewanie własne – olejowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 380 000,00 zł Wadium: 15 000,00 zł Podatek VAT – nie podlega.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Augustów ul. Mazurska 1C.

Wadium w kwocie podanej j/w. należy wpłacić na konto Urzędu Gminy PKO Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku: 74 1020 1332 0000 1502 1049 0235 do

godz.15.00 dnia 21 marca 2022r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Augustów.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

 • oryginał dowodu wpłaty wadium
 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego
 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, -w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Wójt Gminy Augustów może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje pod nr tel.87 6433056 w. 23 lub na stronie internetowej www.gmina-augustow.home.pl

 

                                                                                                                           Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                            Zbigniew Buksiński

 

ogłoszenie.pdf

Dodatek osłonowy

5 stycznia 2022

Nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Od 10 stycznia będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany będzie dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można złożyć do 31 października 2022 r.

Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów.

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP lub bankowości elektroniczej.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego?

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące dodatku osłonowego pod nr infolinii 22 369 1444

Wzór wniosku o dodatek osłonowy.docx

22 grudnia 2021

21 grudnia 2021

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała w gm. Augustów”. oraz • „Budowa sieci wodociągowej Świderek –Obuchowizna w gm. Augustów”.

9 grudnia 2021

RZĄDOWY FUNDUSZ INICJATYW LOKALNYCH

Gmina Augustów otrzymała dotację w wysokości 1.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to program w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z późn. zm., środki można przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Otrzymane wsparcie przeznaczone zostało na dofinansowanie następującego zadania:

 • „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała w gm. Augustów”. Inwestycja polegała na montażu drugiego kompletu filtrów I i II stopnia filtracji wraz z osprzętem i uzyskanie docelowej wydajności, montażu sprężarki, lampy UV, remoncie obudów studziennych, wymianie pomp głębinowych, remoncie zbiorników retencyjnych, dostawie i montażu agregatu prądotwórczego wraz z szafą Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR), zagospodarowania terenu przy tej stacji uzdatniania.
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 788.794 zł
  Całkowita wartość zadania:  1.038.170,73 zł

 

 • „Budowa sieci wodociągowej Świderek –Obuchowizna w gm. Augustów”.  Inwestycja polegała na budowie 1914 m sieci wodociągowej w gm. Augustów.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 211.206 zł

Całkowita wartość zadania:  274.294,29 zł

 

Obwieszczenie

9 grudnia 2021

MINISTER INFRASTRUKTURY

                                                                                                                        Warszawa, dnia 30 listopada 2021 r.

GM-DOK-3.7700.16.2021.

LL Id k. 386684

 

                                                                              Obwieszczenie

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn.zm.), zwanej dalej „Kpa” w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Sylwię Demczyńską, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. szczególne korzystanie z wód dla potrzeb żeglugi na Kanale Augustowskim;
 2. usługi wodne polegające na:
 3. piętrzeniu wód powierzchniowych za pomocą istniejących budowli hydrotechnicznych, celem umożliwienia prowadzenia żeglugi na Kanale Augustowskim;
 4. retencjonowaniu wód powierzchniowych w jeziorze Serwy i jeziorach na trasie Kanału Augustowskiego dla potrzeb jego zasilania i stworzenia optymalnych warunków dla żeglugi;

na terenie gmin Sztabin, Bargłów Kościelny, Płaska, Augustów, Miasto Augustów, w powiecie augustowskim, woj. podlaskim;

uprzejmie informuję, że nie było możliwe jego zakończenie w terminie określonym w obwieszczeniu z dnia 29 września 2021 r., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter tej sprawy, konieczność dokonania analizy obszernej dokumentacji przedłożonej do wniosku, a także z uwagi na konieczność zapewnienia stronom możliwości czynnego udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 30 stycznia 2022 r.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 09.12.2021r.

                                                                              Pouczenie

Stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość organu do Ministra Infrastruktury jeżeli:

 1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie należy uzasadnić.

Obwieszczenie.pdf

 

Zaproszenie na XXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 15 grudnia 2021r. (środa) o godzinie 10:00.

8 grudnia 2021

                                                                                         OBWIESZCZENIE

                                                               PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW
                                                                              z dnia 08 grudnia 2021 roku

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2021 r. /środa/ o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 27 października 2021 r. do 15 grudnia 2021 roku.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Augustów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;

b) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Augustów;

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Gminie Miastu Augustów;

d) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021;

e) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027;

f) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;

g) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2022 rok;

h) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2022 rok.

5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2022-2027.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2022.

-odczytanie projektu uchwały budżetowej;

-dczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa opinii w sprawie projektu budżetu;

-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu;

-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

-głosowanie nad uchwałą budżetową.

7. Wolne wnioski.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

9. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                         Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Projekt uchwały nr XXVI_2021 w spr. dotacji niepubl. przedszkolom

Projekt uchwały nr XXVI_2021współpraca z ngo_2022 r.

Projekt Uchwały Nr __2021 plan pracy Rady Gminy na 2022 r

Projekt Uchwały Nr __2021 plan pracy Komisji 2022 rok

 

8 grudnia 2021

                                                                                                                      Augustów, dnia 07 grudnia 2021 r.

OSW.6151.3.1.2021

 

                                                                                    OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)

                                                                                Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości termin dodatkowego polowania Koła Łowieckiego „Kania” Augustów na terenie Nadleśnictwa Augustów i Nadleśnictwa Szczebra w obwodzie łowieckim nr 45:

30-01-2022-godzina rozpoczęcia polowania 7.30 godzina zakończenia 15.00. miejsce polowania: cały obwód nr 45

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

                                                                                                                        Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                        Zbigniew Buksiński

6 grudnia 2021

                                                                                                                             Augustów, dnia 03 grudnia 2021 r.

OSW.6151.5.2021

 

                                                                                      OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)

                                                                                Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości informację Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczebra, jako Zarządcy Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szczebra, iż w dniu 17 grudnia 2021 r. w godzinach 7:00 do 15:00 na terenie obwodów łowieckich nr 39 i 40 planuje się przeprowadzenie polowania zbiorowego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                                                                               Zastępca Wójta

                                                                                                                             Zdzisław Chmielewski

20211206-Obwieszczenie

Informacja o podpisaniu umowy między Gminą Augustów i Województwem Podlaskim o dofinansowanie Projektu pn. „E-obywatel w Gminie Augustów”.

3 grudnia 2021

Projekt „E-obywatel w Gminie Augustów”

W dniu 3 listopada 2021r. Wójt Gminy Augustów Zbigniew Buksiński podpisał z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Artura Kosickiego- Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Marka Malinowskiego – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego  umowę o dofinansowanie Projektu pn. „E-obywatel w Gminie Augustów”.

Celem głównym (strategicznym) projektu jest: wzrost e-potencjału Gminy Augustów i woj. podlaskiego poprzez wzrost liczby i jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Augustów. Cel główny projektu osiągnięty zostanie w wyniku realizacji niżej wymienionych działań (celów szczegółowych):

-uruchomienie platformy e-usług, na której umieszczone będą e-usługi, tj. e-podatki, e-zaświadczenia, e-zezwolenia, e-rejestr, e-wnioski, e-zgłoszenia,

– wdrożenie/modernizację EOD/EZD kompatybilnego z portalem e-usług,

– zakup sprzętu i niezbędnego oprogramowania,

– nabycie licencji i wdrożenie usług: przeszkolenie pracowników.

Koszty  zadania: 1.088.660 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 925.361 zł.
Wkład własny gminy Augustów: 173.299 zł.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: 29 sierpnia 2022 r.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych droga elektroniczną.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY NAZWY MIEJSCOWOŚCI KOLNICA (RODZAJ MIEJSCOWOŚCI OSADA) SOŁECTWO KOLNICA BSD W GMINIE AUGUSTÓW

3 grudnia 2021

                                                                                                                               Augustów, 02.12.2021 r.

 

 1. Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców o proponowanych nazwach miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD w Gminie Augustów. Zmiana nazwy miejscowości Kolnica (rodzaj osada) doprowadzi do uporządkowania nazewnictwa w Gminie Augustów oraz w centralnych rejestrach państwowych.
 2. Przedmiot, forma oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono w Uchwale Nr XXIV/247/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 5 października 2021 r., poz. 3735).
 3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie wyrażenia opinii w „Formularzu konsultacji” w terminie od 19 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021
 4. Wyniki konsultacji społecznych:

Do Urzędu Gminy Augustów złożono 52 szt. formularzy konsultacyjnych. W konsultacjach nie uwzględniono 1 osoby, ponieważ nie była uprawniona do głosowania.

Na ogólną liczbę 86 uprawnionych do głosowania mieszkańców miejscowości Kolnica (rodzaj osada) sołectwa Kolnica BSD. w konsultacjach wzięło udział 51 osób. tj. 60%. Oddano 51 głosów ważnych. Spośród ważnie oddanych głosów 45 osób głosowało za zmianą nazwy miejscowości, natomiast 6 osób nie wyraziło woli zmiany nazwy. W wyniku konsultacji mieszkańcy oddali największą liczbę głosów, tj. 13 głosów i tym samym wybrali nazwę miejscowości: Kolnica Nowa (rodzaj miejscowości osada).

Proponowane nazwy miejscowości oraz liczby głosów oddanych na poszczególne nazwy miejscowości przedstawiono w załączniku nr 1.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/247/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu wykonawczego gminy, uważa się je za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                        Zbigniew Buksiński

 

                                                                                                                                       Załącznik nr 1

 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY
NAZWY MIEJSCOWOŚCI KOLNICA (RODZAJ MIEJSCOWOŚCI OSADA)
SOŁECTWO KOLNICA BSD W GMINIE AUGUSTÓW

Lp. Proponowana nazwa miejscowości Liczba głosów ZA ZMIANĄ Liczba głosów nieważnych Uwagi
1. Kolnica – Folwark 2 0  
2. Kolnica Mała 10 0  
3. Kolnica Nowa 13 1  
4. Kolnica – Osada 8 0  
5. Kolnica – Ośrodek 7 0  
6. Kolnica – Osiedle (propozycja mieszkańców) 5 0  
7. Razem 45 1  
 

 

 

W konsultacjach udział wzięły 52 osoby. Oddano 51 głosów ważnych. 1 głos był nieważny, ponieważ osoba nie była uprawniona do głosowania. Spośród ważnie oddanych głosów 45 osób głosowało za zmianą nazwy miejscowości, natomiast 6 osób nie wyraziło woli zmiany nazwy.

 

Wyniki konsultacji społecznych dot. Kolnicy osady

Uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)

30 listopada 2021

Uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)

W dniu 26 listopada 2021r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej przez Gminę Augustów. Zadanie pn.”Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)” zrealizowane zostało z dofinansowaniem środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 607.739,71  zł. Łączne koszty stanowiły kwotę 1.381.647,70 zł.  Środki własne Gminy Augustów –773.907,99 zł.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: 30.07.2021r. do 20.12.2021r. Długość rozbudowanego odcinka-2016 m.

Wykonawcą zadania była Firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska, Pruszków, która wykonała w ramach zadania prace przygotowawcze, ziemne, odwodnienia korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe, oznakowanie drogi, usunięto również kolizję linii kablowej elektroenergetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej. Wszystkie elementy zadania wykonano pod nadzorem inwestorskim.

Oddaną do użytku drogę gminną poświęcił ksiądz Proboszcz Andrzej Pieńkowski. W uroczystości uczestniczył Pan Jarosław Zieliński– Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Szkiłądź– Wicestarosta Augustowski, Pan Maciej Borzyszkowski –Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,  Pan Zbigniew Buksiński-Wójt Gminy Augustów, Pan Wojciech Stankiewicz –Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra, Pan Jerzy Krüger– Kierownik Budowy Oddziału Białystok STRABAG Sp. z o.o., Pan Sebastian Waszkiewicz-Inspektor Nadzoru, Pani Ewa Frąckiewicz– Przewodnicząca Rady Gminy Augustów, Pan Zdzisław Chmielewski-Zastępca Wójta Gminy Augustów, Pani Elżbieta Pszczoła-Sekretarz Gminy Augustów, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Augustów.