Szanowni Państwo,

22 września 2023

dotyczy: Stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2022/2023.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm. Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2022/2023 następujące osiągnięcia:

 • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;
 • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wyniesie 6 tys. zł.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów należy składać do 27 października 2023 r. osobiście w kancelarii głównej urzędu przy ul. Skłodowskiej-Curie 14 bądź pocztą na adres:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14

15 – 097 Białystok

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na portalu informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

https://podlaskie.eu/edukacja/stypendia-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html

 

Z poważaniem,

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

BOŻENA NIENAŁTOWSKA

DYREKTOR

DEPARTAMENTU EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI

Zaproszenie na XLI zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 27 września 2023r. (środa) o godzinie 10:00

20 września 2023

                                                   OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                                 z dnia 20 września 2023 roku

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 września 2023 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Gminy  Augustów.  Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej  Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości  zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 21 lipca 2023 r. do 27 września 2023 do roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów;
b) zmieniająca Uchwałę Nr XL/378/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
c) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Augustów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
d) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Augustów na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Gminy Augustów
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023;
g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2027.
5. Wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
7. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Projekt Uchwały dotacja dla przedszkoli i szkół niepubl. popr.

Projekt Uchwały Nr XLI_2023 dotacja na prace konserwatorskie.docx

Projekt Uchwały nr XLI_2023 intencyjna_strategia

Projekt uchwały XLI_2023 dot. zmiany uchwały nr XL3782023.doc

Projekt Uchwały nr XLI_2023 zmiana Studium

Załączniki do uchwały w sprawie zmiany studium

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

1 września 2023

W wyniku realizowanych przez statystykę publiczną badań ankietowych uzyskujemy szereg informacji o mieszkańcach naszego województwa i ich warunkach życia.

Dzięki badaniu budżetów gospodarstw domowych, w którym co roku bierze udział ok. 1,2 tys. gospodarstw domowych z województwa podlaskiego, wiemy na przykład, że w 2022 r.:

 • w Podlaskiem przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych poniesione na rekreację i kulturę wyniosły 67,61 zł;
 • mieszkaniec naszego województwa zjadał przeciętnie ok 3,5 kg owoców i ok. 7 kg warzyw miesięcznie;
 • blisko połowa gospodarstw domowych w województwie podlaskim posiadała zmywarkę do naczyń.

 

Więcej informacji na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Informacja DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

31 sierpnia 2023

w akcji jesiennej 2023 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

– w planowanym terminie:

od 18 do 20 września  2023 r.

 • zrzucane przynęty mają kształt kostek, koloru brunatnego, o boku ok. 3 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
 • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka – należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
 • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zaniknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

                                                                                                                                             Podlaski Wojewódzki

                                                                                                                                                  Lekarz Weterynarii

                                                                                                                                              Andrzej Czerniawski

URUCHOMIENIE SYREN ALARMOWYCH

31 sierpnia 2023

Szanowni Państwo,
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 września 2023 r., jednostki samorządu terytorialnego (posiadające centrale alarmowe) na terenie województwa uruchomią syreny alarmowe – sygnał ciągły na okres 1 minuty w celu upamiętnienia 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

30 sierpnia 2023

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że rozpoczęto wypłatę kolejnego dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów tzw. „czternastej emerytury”.

Aby otrzymać kolejne dodatkowe świadczenie w 2023  r., należy spełnić dwa warunki:

 • być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z niżej wymienionych świadczeń w dniu 31 sierpnia 2023 r.
 • nie przekroczyć ustalonego w roku progu dochodowego.

 „Czternasta emerytura” przysługuje osobom, które w dniu 31 sierpnia 2023 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

 • emerytury rolniczej,
 • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty rodzinnej,
 • okresowej emerytury rolniczej
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

„Czternasta emerytura” będzie wypłacona z urzędu i nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.

Uprawnieni świadczeniobiorcy otrzymają niniejsze świadczenie we wrześniowych terminach płatności, którymi są 10, 15 i 25 dzień miesiąca.

W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone przez KRUS 20 września 2023 r.

 „Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:

 • 2.650 zł – jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty nie przekracza kwoty 2.900 zł,
 • 2.650 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości przysługującej emerytury/renty, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty przekracza kwotę 2.900 zł.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń.

Poza podatkiem dochodowym i składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

W Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku prawo do dodatkowego świadczenia przysługuje ok. 69.400 świadczeniobiorcom.

Od tego roku „czternasta emerytura” jest świadczeniem stałym.

Szanowni Państwo

29 sierpnia 2023

do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków
rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw
realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2023-2027. Z uwagi na krótki termin, jaki pozostał na złożenie w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania tego wsparcia, zwracam
się z uprzejmą prośbą o wsparcie w upowszechnieniu informacji na temat tego
programu.
Poniżej przekazuję informacje do wykorzystania w przedmiotowym zakresie.
W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania
płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór
prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać
przyznana rolnikom:

 • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
 • którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników).

21 sierpnia 2023

[Plakat na zielonym tle, motyw kłosów, chleba oraz maki, ciemnozielone tło]Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza na Dożynki Wojewódzkie, II Podlaski Festiwal KÓŁ Gospod0 Wiejskich i Produktu Lokalnego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w WasilkowieKiedy?: 10 września 2023 r. 10:00 Liturgia w soborze katedralnym pw..św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku 11:00 Msza święta w Archikatedrze 14:30 Białostockiej -Przejazd delegacji z wieńcami dożynkowymi do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie 13:00 Uroczyste rozpoczęcie Dożynek Wojewódzkich 14:00 Rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023" 14:30 Część artystyczna: Obrzęd dożynkowy w wykonaniu LZPIT „Skowronki"- Warszawska Kapela z Targówka - Występy zespołów folklorystycznych: Malwianki ze Studzianek, Dąbrówka z Dąbrówek, Jarzębina, ...kolej na tapianki!, Hetmanki, Zabuzaki, Wrzosy Gwiazdy wieczoru 17:30 Focus 18:30 Masters 20:00 Lady Pank Ponadto - Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2023 w województwie podlaskim - Konkursy na najpiękniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich i najciekawsze stoisko producentów produktu lokalnego województwa podlaskiego - Jarmark produktów lokalnych - Atrakcje dla dzieci - Stoiska pokazowe rzemiosła i twórczości ludowej - Mleczna uczta! Spotkania informacyjno-promocyjne Logotyp patronatu honorowego: Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiLogotypy organizatorów: Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Starosta Powiatu Białostockiego, Burmistrz WasilkowaLogotypy organizatorów wspierających: Europejskie Dni Dziedzictwa, Krajowy Ośodek Wsparcia Rolnictwa, Agrocentrum, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietpowie, Podlaska Izba Rolnicza

17 sierpnia 2023

                                                                                                                                        Augustów, dnia 11.08.2023 r.

 

AB-I.6740.1.22.2023

 

                                                                                          OBWIESZCZENIE

                                                                o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162)

 

                                                                                             zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 14.07.2023 r., sprostowanego dnia 04.08.2023 r. Zarządu Powiatu Augustowskiego reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1187B Topiłówka – Mazurki” w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,50 – 6,40 m z poboczami o szerokości 1,00 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, wykonania odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych otwartych wraz z przepustami pod zjazdami oraz oczyszczenia i pogłębienia istniejących rowów przydrożnych, przebudowy drogi gminnej 102656B i 102655B, przebudowy sieci telekomunikacyjnej, przebudowy istniejących przepustów betonowych i budowa nowych przepustów pod jezdnią oraz wycinki drzew kolidujących z inwestycją. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 173/1, 172/1, 173/2, 172/2 obręb Topiłówka, oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Mazurki:

29/7 o powierzchni 0,0178 ha (z podziału dz. 29/2 na dz. nr 29/7, 29/8 i 29/9),

29/8 o powierzchni 0,0739 ha (z podziału dz. 29/2 na dz. nr 29/7, 29/8 i 29/9),

29/5 o powierzchni 0,1083 ha (z podziału dz. 29/1 na dz. nr 29/5 i 29/6),

20/3 o powierzchni 0,0114 ha (z podziału dz. 20/1 na dz. nr 20/3 i 20/4),

15/7 o powierzchni 0.,0334 ha (z podziału dz. 15/4 na dz. nr 15/7 i 15/8),

15/9 o powierzchni 0,0372 ha (z podziału dz. 15/6 na dz. nr 15/9 i 15/10),

21/7 o powierzchni 0,0627 ha (z podziału dz. 21/2 na dz. nr 21/7 i 21/8),

21/9 o powierzchni 0,0298 ha (z podziału dz. 21/5 na dz. nr 21/9 i 21/10),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu nr ewid.:

– 69 obręb Mazurki w celu przebudowy drogi gminnej 102656B w zakresie budowy skrzyżowania drogowego, budowy przepustu pod jednią, profilowania skarp korpusu drogowego mi odtworzenia poboczy jezdni;

– 29/3 i 29/4 obręb Mazurki w celu budowy przepustu pod drogą gminną oraz wykonania profilowania skarp korpusu drogowego i odtworzenia poboczy jezdni;

– 8/1, 7/1 obręb Mazurki i 305, 173/3 obręb Topiłówka w celu rozbiórki korpusu drogowego oraz rekultywacji terenu i przywrócenia użytku gruntowego;

– 314/2 obręb Topiłówka w celu przebudowy drogi gminnej 102655B w zakresie budowy skrzyżowania drogowego, wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni bitumicznej, wykonania chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,4 m, wykonania odwodnienia drogowego z elementów prefabrykowanych i odtworzenia poboczy jezdni;

oraz na działkach nr ewid. 68 obręb Mazurki i nr ewid. 304 Topiłówka, które zostaną przejęte w całości i staną się własnością Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz w prasie lokalnej Przegląd Powiatowy w Augustowie. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 17.08.2023 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 17.08.2023 r. do 31.08.2023 r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1500  w terminie do dnia 07.09.2023 r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Badania ankietowe

16 sierpnia 2023

 

Udział w badaniach rolniczych oraz spisach powszechnych jest obowiązkowy.

W przypadku badań statystycznych obowiązkowych, ustawa o statystyce publicznej przewiduje możliwość zastosowania grzywny za niewypełnienie obowiązku przekazania danych na potrzeby statystyki publicznej (art. 57 i 58).

Więcej informacji o badaniach ankietowych na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Ułatwienia dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa

16 sierpnia 2023

Rolnicy, którzy posiadają małe gospodarstwa o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok, mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r., za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus), skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Takie oświadczenie będzie można wycofać do 31sierpnia br.

Więcej informacji oraz broszura do pobrania pt. „Płatność dla małych gospodarstw”

znajdują się na stronie MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosc-dla-malych-gospodarstw-zamiast-platnosci-bezposrednich–sprawdz-czy-to-sie-oplaca

oraz na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Rolniku zapytaj swojego doradcę w powiatowym biurze o 

Płatność dla małych gospodarstw i skorzystaj

Internetowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

16 sierpnia 2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 r. organizuje Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego celem jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Współorganizatorami tegorocznej edycji są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Telewizja Interaktywna AgroNews, jako patron medialny Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, na portalu: agronews.com.pl ogłosiła Internetowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023”.

Spośród 16 gospodarstw rolnych zakwalifikowanych do etapu centralnego, wybranych przez wojewódzkie komisje konkursowe, internauci wybiorą najbezpieczniejsze ich zdaniem gospodarstwo rolne. W tym roku partnerem strategicznym Internetowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023” po raz kolejny została firma Generali Agro.

Na uczestniczące w Konkursie gospodarstwa będzie można oddawać głosy od 10 sierpnia do 17 września 2023 roku. System informatyczny zarejestruje tylko 1 głos z jednego komputera.

Zwycięzca Konkursu internetowego otrzyma nagrody ufundowane przez organizatorów plebiscytu – voucher do SPA dla dwóch osób od platformy internetowej AgroNews.com.pl  i  voucher od Generali Agro na asortyment do prac w gospodarstwie rolny.