26 stycznia 2023

ZAPROSZENIE NA DEBATĘ Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -
Kanał Augustowski" serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału w debacie poświęconej diagnozie potrzeb i celów nowej Lokalnej Strategii Rozwoju
dnia 27 stycznia 2023 roku godzina 10.00 Augustowskie Placówki Kultury sala widowiskowa II piętro, wejście od ul. Kościelnej ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów
Spotkanie dostępne również na platformie ZOOM
Identyfikator spotkania: 825 6929 9117 Kod dostępu: pkpP5E 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Wsparcie przygotowawcze na opracowanie lokalnej strategii rozwoju „Lokalnej Grupy
Działania - Kanał Augustowski

Badanie ankietowe Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

20 stycznia 2023

 

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” realizuje badanie ankietowe na temat poziomu satysfakcji mieszkańców gmin należących do LGD.

 

W związku z tym zwraca się z prośbą do mieszkańców gmin o wypełnienie znajdującej się poniżej ankiety.

Ankieta jest anonimowa i służy wyrażeniu opinii na temat warunków życia w danej gminie.

 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=55827d13&&b=a8471def5&&c=a49da8d5

Logo Lokalnej Grupy Działania "Kanał Augustowski"

Badanie ankietowe Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

20 stycznia 2023

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy.

 

W skład LGD wchodzą: miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Płaska.

 

Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i potrzeb wspólnych dla całego obszaru działania LGD oraz poszczególnych gmin.

 

W związku z tym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach opinii.  Państwa oceny i sugestie będą podstawą wydatkowania pieniędzy w okresie 2023-2030 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego warto mieć na to wpływ!

 

Ankieta jest podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy problemów, które należy w gminie rozwiązać i potencjałów, które należy wykorzystać do rozwoju gminy i LGD. Część druga dotyczy konkretnych działań, które należy zrealizować na obszarze gminy i LGD.

 

Ankieta jest anonimowa, zawiera 10 pytań merytorycznych, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 15 minut.

 

https://kanalaugustowski.webankieta.pl/

 

Termin wypełnienia – do 20 stycznia 2023 roku.

logo Lokalnej Grupy Działania "Kanał Augustowski"

17 stycznia 2023

Augustów, dnia 13.01.2023 r.

AB-I.6740.1.59.2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 1/2023 z dnia 13.01.2023 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 13.01.2023 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.10.2022 r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Netta Druga” w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,50 – 4,50 m z poboczami szerokości 1,25 m oraz mijankami, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowy przepustów drogowych pod jezdnią główną oraz pod zjazdami, wykonania elementów odwodnienia jezdni w postaci prefabrykowanych cieków korytkowych, studzienek ściekowych, przykanalików i drenaży, oczyszczenia i pogłębienia istniejących rowów przydrożnych, przebudowy sieci energetycznej, wycinki drzew kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Żarnowo Pierwsze:

80/6  o powierzchni 0,0281 ha (z podziału dz. 80/4 na dz. nr 80/6 i 80/7),

82/1 o powierzchni 0,0136 ha (z podziału dz. 82 na dz. nr 82/1 i 82/2),

83/2 o powierzchni 0,0419 ha (z podziału dz. 83/1 na dz. nr 83/2 i 83/3),

obręb Netta Druga:

71/1 o powierzchni 0,0152 ha (z podziału dz. 71 na dz. nr 71/1 i 71/2),

72/3 o powierzchni 0,2014 ha ( z podziału dz. 72/1 na dz. nr 72/2, 72/3 i 72/4),

76/1 o powierzchni 0,0117 ha (z podziału dz. 76 na dz. nr 76/1 i 76/2),

77/1 o powierzchni 0,0076 ha (z podziału dz. 77 na dz. nr 77/1 i 77/2),

78/1 o powierzchni 0,0062 ha (z podziału dz. 78 na dz. nr 78/1 i 78/2),

79/1 o powierzchni 0,0101 ha (z podziału dz. 79 na dz. nr 79/1 i 79/2),

90/6 o powierzchni 0,0152 ha (z podziału dz. 90/3 na dz. nr 90/6, 90/7 i 90/8),

90/7 o powierzchni 0,0164 ha (z podziału dz. 90/3 na dz. nr 90/6, 90/7 i 90/8),

91/1 o powierzchni 0,0558 ha (z podziału dz. nr 91 na dz. nr 91/1 i 91/2),

94/9 o powierzchni 0,0476 ha (z podziału dz. 94/4 na dz. nr 94/9 i 94/10),

93/2 o powierzchni 0,0281 ha (z podziału dz. 93/1 na dz. nr 93/2, 93/3 i 93/4),

93/3 o powierzchni 0,0260 ha (z podziału dz. 93/1 na dz. nr 93/2, 93/3 i 93/4),

94/7 o powierzchni 0,0352 ha (z podziału dz. 94/3 na dz. nr 94/7 i 94/8),

94/5 o powierzchni 0,0431 ha (z podziału dz. 94/2 na dz. nr 94/5 i 94/6),

89/1 o powierzchni 0,0417 ha (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1 i 89/2),

90/4 o powierzchni 0,0108 ha (z podziału dz. 90/2 na dz. nr 90/4 i 90/5),

217/2 o powierzchni 0,4010 ha (z podziału dz. 217/1 na dz. nr 217/2, 217/3 i 217/4),

217/4 o powierzchni 0,2223 ha (z podziału dz. 217/1 na dz. nr 217/2, 217/3 i 217/4),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

obręb Netta Druga:

72/4 (z podziału działki nr 72/1) w celu podłączenia przykanalika do istniejącej studni melioracyjnej.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 17.01.2023 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 17.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

Zaproszenie na XXXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 17 stycznia 2022r. (wtorek) o godzinie 10:00.

10 stycznia 2023

                                                                          OBWIESZCZENIE

                                                   PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                z dnia 10 stycznia 2023 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2023 r. /wtorek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 29 grudnia 2022 r. do 17 stycznia 2023 roku.

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

b) zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;

c) zmieniająca Uchwałę Nr XVI/143/09 Rady Gminy Augustów z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie utworzenia sołectwa Kolnica BSD;

d) zmieniająca uchwałę Nr V/72/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów;

e) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/329/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty;

f) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Augustów dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Augustów w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych;

g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku dla Powiatu Augustowskiego;

h) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023;

i) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2027.

5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2022 roku.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Ewa Frąckiewicz

 

Informacja o rozpoczęciu dystrybucji węgla kamiennego

4 stycznia 2023

Informujemy o rozpoczęciu dystrybuowania węgla kamiennego z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Augustów w cenie preferencyjnej w następującym sortymencie:

– orzech w cenie 1850 zł,

– groszek (workowany) w cenie 1998 zł.

W cenie zawarty jest koszt zakupu i transportu węgla do składu opałowego, mieszczącego się w Augustowie, przy ul. Dworskiej 6. W powyższych cenach będzie można kupić maksymalnie 3 tony węgla, tj.  do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku oraz pozostałą część od 2 stycznia 2023r.

Z zakupu węgla może skorzystać każdy komu przysługuje prawo do dodatku węglowego i dotychczas nie skorzystał z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Wnioski o zakup węgla w cenie preferencyjnej można składać w kasie Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów.

 

Wniosek o zakup węgla 2023.doc

Wniosek o zakup węgla 2023.pdf

Zaproszenie na XXXV zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 29 grudnia 2022r. (czwartek) o godzinie 10:00.

20 grudnia 2022

 

                                                                             OBWIESZCZENIE

                                                         PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                  z dnia 20 grudnia 2022 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 8 grudnia 2022 r. do 29 grudnia 2022 roku.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027.

  1. Wolne wnioski.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

Załączniki:

Obwieszczenie o XXXV sesji w dniu 29.12.2022 r

 

Gmina Augustów grafik wywozu odpadów MPO Sp. z o. o. 2023 r.

20 grudnia 2022

 

ZMIESZANE:  9 styczeń, 6 luty,   6 marzec
SEGREGACJA:  16 styczeń,  10 luty,  10 marzec
Netta Druga, Uścianki
 
ZMIESZANE  10 styczeń,  7 luty,   7 marzec 
SEGREGACJA: 16 styczeń,  10 luty,  10 marzec 
Netta Pierwsza, Netta Folwark
 
ZMIESZANE  11 styczeń,  8 luty,   8 marzec
SEGREGACJA  17 styczeń,  9 luty,  9 marzec
Białobrzegi, Czarnucha, Kolnica, Komaszówka, Ponizie, Rzepiski
ZMIESZANE  12 styczeń,  10 luty,   10 marzec
SEGREGACJA  17 styczeń,  9 luty,  9 marzec
               Bór, Gabowe Grądy, Gliniski, Kolnica BSD, Osowy Grąd, Promiski, Świderek
 
ZMIESZANE  13 styczeń,  9 luty,   9 marzec
SEGREGACJA  18 styczeń,  8 luty,  8 marzec
Jabłońskie, Janówka

 

ZMIESZANE:  16 styczeń,  13 luty,   13 marzec
SEGREGACJA:  18 styczeń,  8 luty,  8 marzec
Żarnowo Pierwsze, Żarnowo Drugie, Żarnowo Trzecie
ZMIESZANE:  17 styczeń,  14 luty,   14 marzec
SEGREGACJA:  19 styczeń,  7 luty,  7 marzec
Pruska Wielka, Topiłówka
ZMIESZANE:  18 styczeń,  15 luty,   15 marzec
SEGREGACJA:  19 styczeń,  7 luty,  7 marzec
Chomontowo, Mazurki, Mikołajówek, Posielanie, Pruska Mała
ZMIESZANE:  20 styczeń,  16 luty,   16 marzec, 
SEGREGACJA:  20 styczeń,  6 luty,  6 marzec
Biernatki, Jeziorki, Turówka

 

ZMIESZANE:  19 styczeń,  17 luty,   17 marzec, 
SEGREGACJA:  20 styczeń,  6 luty,  6 marzec
Grabowo, Grabowo-Kolonie, Rutki Nowe, Rutki Stare

ODBIÓR POPIOŁU (dla zgłoszonych posesji):

– 26,27 styczeń

– 23,24 marzec

 

Grafik Augustów 2023

14 grudnia 2022

                                                                                                                                  Augustów, dnia 09.12.2022 r.

AB-I.6740.1.51.2022

 

                                                                        OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 18/2022 z dnia 09.12.2022 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 09.12.2022 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.08.2022 r., sprostowanego dnia 14.10.2022r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 228/1 do drogi powiatowej nr 1220B w m. Białobrzegi” w zakresie: rozbudowy i przebudowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,50 – 5,00 m z poboczami szerokości 0,75 m, budowy i przebudowy chodników o szerokości 2,0 – 3,2 m, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy kablowej linii energetycznej nN, przebudowy napowietrznej linii energetycznej nN, przebudowy sieci telekomunikacyjnej i zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 228/1, 73/5 obręb Białobrzegi, oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działki tj:

73/8 o powierzchni 0,0201 ha (z podziału dz. 73/2 na dz. nr 73/8 i 73/9),

90/3 o powierzchni 0,0107 ha (z podziału dz. 90/2 na dz. nr 90/3 i 90/4)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

obręb Białobrzegi:

 • 90/4 (z podziału działki nr 90/2) w celu przebudowy linii napowietrznej,
 • 75, 77/2, 87 w celu dowiązania wysokościowego zjazdu,
 • 176 w celu przebudowy drogi powiatowej.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 13.12.2022 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 13.12.2022 r. do 27.12.2022 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

 

13 grudnia 2022

Wójt Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy i Rada Gminy Augustów serdecznie zapraszają samorządowców oraz mieszkańców Gminy Augustów na Samorządowy Bal Karnawałowy. 5 stycznia 2023r. godzina 20 w Centrum Kultury w Żarnowie. Bal poprowadzi Jarosław Bronakowski. Zapewniamy dania gorące, przekąski, przystawki, desery. Cena 185zł za osobę. Zapisy i wpłaty do 28.12.2022r. w Centrum Kultury w Żarnowie. Telefon: 876436950

KRUS informuje …

12 grudnia 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje,
że zgodnie z uchwałą nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 listopada
2022 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika
w I kwartale 2023 r.
wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi
1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2023 r. wynosi 108,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12 % emerytury podstawowej, tj. 130,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 260,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 390,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 521,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

 1. rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2023 r, upływa z dniem 31 stycznia 2023 r.
 2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

 

Dyrektor OR KRUS w Białymstoku

Jacek Jarmołowicz

 

9 grudnia 2022

Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy A+Augustów dnia 18 grudnia 2022r. (niedziela) o godzinie 10.30 na Wigilię Wielopokoleniową

Zaproszenie na XXXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 8 grudnia 2022r. (czwartek) o godzinie 10:00.

1 grudnia 2022

                                                                                      OBWIESZCZENIE

                                                        PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                              z dnia 1 grudnia 2022 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 28 października 2022 r. do 8 grudnia 2022 roku.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia   28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

b) w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty.

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027;

e) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;

f) zmieniająca Uchwałę nr XXX/297/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

g) zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/250/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania;

h) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok;

i) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok.

5. Wolne wnioski.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

7. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz


Obwieszczenie o XXXIV sesji w dniu 08.12.2022 r

Projekt Uchwała nr XXXIV__2022 zmiana przystanków Gminy -Mazurki

Projekt Uchwała nr XXXIV_2022 współpraca z ngo w 2023 roku ostat.

Projekt Uchwały Nr __2022 plan pracy Rady Gminy na 2023 r

Projekt Uchwały nr XXXIV__2022_zmiana programu GKRPA i uzależń.behawioraln, zmiana preliminarza

Projekt Uchwały Nr _2022 plan pracy Komisji 2023 rok

Projekt uchwały nr XXXIV_2022 w spr. stawki zwrotu kosztów przewozu osób

Projekt Uchwały nr XXXIV_2022 zmiana uchwały diety radnych

Zarządzenie.OR.0050.467.2022