Powszechny spis rolny ” Spiszmy się jak na rolników przystało”

24 września 2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy. Zwracam się do Użytkowników gospodarstw rolnych z gorącą prośbą. Weźcie udział w spisie w drodze samospisu, wykazując się postawą obywatelską dla dobra naszej społeczności lokalnej. Jednocześnie proszę młodzież, aby pomogła w dokonaniu samospisu rodzicom, dziadkom, znajomym, jeżeli będą mieli trudności z dopełnieniem obowiązku spisowego.

Jeżeli potrzebować będą Państwo naszej pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy/Miasta (tel. 876433056).

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek ustawowy dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

Aplikacja umożliwia uwierzytelnianie użytkownika gospodarstwa poprzez:

  • integrację z węzłem krajowym – uwierzytelnienie przez Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków,
  • PESEL i numer gospodarstwa rolnego (numer gospodarstwa rolnego został przesłany rolnikowi w liście Prezesa GUS),
  • PESEL i numer producenta (numer producenta służący do uwierzytelniania w e- wniosku ARiMR),
  • Infolinię spisową – uwierzytelnienie pod numerem telefonu 22 279 99 99.

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Gminy/Miasta. Zorganizowaliśmy dla Was stanowisko spisowe. Można skorzystać również z pomocy pracowników gminy/miasta przy wypełnianiu formularza.

Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!

grafika Powszechnego Spisu Rolnego “Spiszmy się, jak na rolników przystało!”

Zaproszenie na XVII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 15 września 2020r. (wtorek) o godzinie 10:00.

9 września 2020

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 07 września 2020 r.

     Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.)  zawiadamiam, że w dniu  15 września 2020 r. /wtorek/ o godz. 1000 odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w siedzibie Urzędu Gminy Augustów  z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 15 września 2020 roku.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały Nr V/73/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów;

b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów;

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mazurki i Janówka w gminie Augustów;

d) w sprawie  oceny aktualności Studium uwarunkowań́ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Augustów;

e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów;

f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów, na rok szkolny 2020/2021;

g) w sprawie zmiany pomnika przyrody (sosna pospolita, świerk pospolity);

h) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;

i) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Augustów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Augustów i wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Augustów;

j) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Augustów do Augustowsko – Biebrzańskiego Porozumienia Terytorialnego Gmin;

k) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2020;

l) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2027;

ł) zmieniająca uchwałę nr I/4/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy.

m) w sprawie przystąpienia Gminy Augustów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

 

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                   Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Projekt – uchwała w sprawie mpzp pn. SSE

projekt uchwały Gruba sosna

PROJEKT UCHWAŁY NR XVII_2020 CENA PALIWA

Projekt uchwały nr XVII_2020 cyfrowa gmina

Projekt uchwały nr XVII_2020 intGmAugustów-mpzp Janówka i Mazurki 2020

Projekt uchwały nr XVII_2020 zmiana na pojedyncze drzewa

Projekt uchwały Nr XVII_2020 ZMIANA składu komisji budżetowej

Projekt uchwały projekt int-zmiana studium Gm.Augustów

Projekt uchwały w spr. aktualności strudium i miejscowych planów 2015-2019

Projekt uchwały zmiana uchwały SSE

PROJEKT UCHWAŁY_INTENCYJNEJ_Aglomeracja Augustów

PROJEKT UCHWAŁY_INTENCYJNEJ_August.Biebrzański Porozumienie Terytorialne

Rutki Nowe – zał. nr 1

Uchwała.XVII. .2020

uzasadnienie dot. planu SSE Rutki,Żarnowo

Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały zm.SSE

Załącznik nr 3 i 4 do uchwały plan SSE Rutki, Żarnowo.

Żarnowno – zał. nr 2

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”

21 sierpnia 2020

W ramach realizacji zadań “Dzielnicowy Bliżej Nas”, informujemy o dzielnicowym obsługującym rejon gminy Augustów oraz o realizowanym przez niego działaniu priorytetowym.

Rejon służbowy Nr 5: dzielnicowy – asp. sztab. Zdzisław Walczak

 

tel. (87) 564-10-54

tel. kom. 885 997 271

e-mail: dzielnicowy.augustow5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Karola Brzostowskiego 6

tel. (87) 564-10-00

Działanie priorytetowe: Zapobieganie gromadzeniu się młodzieży oraz osób dorosłych, które spożywają alkohol, zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają rejon na tzw. bindudze nad jeziorem Necko w Mazurkach.

Ogólnopolski Konkurs Testowy Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

13 sierpnia 2020

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl po raz pierwszy został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich, którego tematyka dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.

Konkurs polega na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań. Aby do niego przystąpić, należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich, podlegających w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników i trwa do 15 września 2020 r.

Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Dodatkowe pytania należy kierować do Biura Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku zachęca do udziału w konkursie.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

10 lipca 2020

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: “USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY AUGUSTÓW”

8 lipca 2020

Zapytanie_ofertowe_azbest_2020Zapytanie ofertowe w formacie pdf

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w formacie doc

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w formacie pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego- oświadczenie w formacie pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego- oświadczenie w formacie doc

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego-Istotne postanowienia umowy w formacie doc

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego-Istotne postanowienia umowy w formacie pdf